Projekt CBR - POIR MFiPR 2.1 | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

Projekty unijne

Projekt CBR - POIR MFiPR 2.1

Logo Funduszy Europejskich

„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w obszarze rozszerzonej rzeczywistości pn. Polskie Innowacyjne Laboratorium AR w Toruniu”

VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w obszarze rozszerzonej rzeczywistości pn. Polskie Innowacyjne Laboratorium AR w Toruniu” na podstawie umowy POIR.02.01.00-00-0188/19 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Celem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą badania w obszarze rozszerzonej rzeczywistości.

Planowane efekty: 
Stworzenie:

  • nowatorskiego algorytmu mapowania taksonomii dziedziny szkoleniowej do taksonomii obiektów na scenie AR,
  • nowatorskiej multimodalnej miary ewaluacji materiałów edukacyjnych używających technologii rozszerzonej rzeczywistości pod względem przyswajania wiedzy, elastyczności indywidualizacji toku nauki oraz opanowania interfejsu przez edukatorów oraz uczących się,
  • nowatorskiego środowiska testowego składającego się z zestawu urządzeń oraz oprogramowania do subiektywnego i obiektywnego testowania (użyteczności) materiałów oraz interfejsów rozszerzonej rzeczywistości, w warunkach zbliżonych do naturalnych (z wykorzystaniem nowatorskiej multimodalnej miary ewaluacji materiałów, w szczególności szkoleniowych, wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości).

Całkowita wartość projektu: 6 027 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 2 695 000,00 PLN

Okres realizacji: 02.2021 – 12.2023