Projekt internacjonalizacja – TARR 1.5.3 | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE

Projekt internacjonalizacja – TARR 1.5.3

loga ue

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy pn.: „Wdrożenie strategii internacjonalizacji VOBACOM Sp. z o.o.”. dofinansowany w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o powierzenie grantu nr: 020/WPG/1/G/2019

Umowa o powierzenie grantu nr: UPG/1/G/2019/020/022 z dn. 30.04.2020 roku

Przedmiotem projektu grantowego jest:

  • udział Vobacom Sp. z o.o. w wydarzeniach targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym jako wystawca (2) oraz w charakterze zwiedzającego (5),
  • zakup usług doradczych w zakresie projektowania kampanii marketingowych
  • zakup usługi prawnej - konsultacji wzoru umowy handlowej - w języku angielskim.

Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.11.2022

Całkowite wydatki na realizację projektu:

  • Wydatki ogółem: 432 896,90 zł
  • Wydatki kwalifikowalne: 394 015,64 zł
  • Dofinansowanie: 315 212,51 zł (80%)