Projekt innowacyjny AR - RPO UM WKP 1.2.1 | VOBACOM | Inteligentne rozwiązania dla firm i instytucji

Unia Europejska

UE

Projekt innowacyjny AR - RPO UM WKP 1.2.1

loga ue

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii rozszerzonej rzeczywistości w VOBACOM Sp. z o.o. w Toruniu”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze rozszerzonej rzeczywistości, m.in. w celu zastosowania w dziedzinie edukacji. W ramach projektu opracowane będą 3 innowacje, dzięki którym Wnioskodawca zwiększy swoją konkurencyjność na informatycznym rynku krajowym oraz zagranicznym.

Wartość całkowita projektu: 3 884 920,00 PLN                  
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu:
3 688 900,00 PLN                    
Dofinansowanie: 2 556 772,50 PLN